Thông tư số 04/2007/TT-BYT, ngày 12/02/2007 của Bộ Y tế

(Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm)

 

 

Quyết định số 25/2007/QĐ-BYT, ngày 09/04/2007 của Bộ Y tế

(Về việc ban hành mẫu thẻ kiểm dịch viên y tế )

 

Chỉ thị số 06/2007/CT-BYT ngày 07 tháng 12 tháng 2007

(Về việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân )

 

Thành Viên Đăng nhập