V/v: Hợp tác giữa Bộ Y tế với VNPT và ưu đãi VNPT dành cho ngành Y tế

UBND TỈNH BR-VT              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      SỞ Y TẾ                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 391/PC – VP         Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 03 tháng 10 năm 2012

                                                     

 

                                                               PHIẾU CHUYỂN

                               Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Ngày 01/10/2012, Sở Y tế nhận được công văn số 6440/BYT-K2ĐT ngày 24/9/2012 của Bộ Y tế về việc hợp tác giữa Bộ Y tế với VNPT và ưu đãi dành cho ngành Y tế.

Thừa lệnh Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Văn Phòng gửi đến các đơn vị để biết và triển khai đến CB-CCVC trong đơn vị biết tham gia ( Đính kèm công văn 6440/BYT-K2ĐT ngày 24/9/2012)

                                                                     TL.GIÁM ĐỐC

                                                                                           CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                     (Đã Kí)

                                                                                               Bùi Xuân Thy

Nơi nhận:

-Như trên;

-Ban Giám đốc SYT (B/cáo);

-Các phòng chức năng SYT (Để biết);

 

 

Đính kèm Dung lượng
6440_BYT-K2DT_148751.doc 661.21 KB