V/v: Ban hành Quy trình đáp ứng phản ứng nặng sau tiêm chủng trong tiêm chủng mở rộng

        BỘ Y TẾ                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    TRUNG ƯƠNG

Số: 903/QĐ – VSDTTƯ              Vũng Tàu, ngày 17 tháng 9 năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình đáp ứng phản ứng nặng sau tiêm chủng trong tiêm chủng mở rộng

Căn cứ Quyết định số 4344/QĐ-BYT ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương;

Căn cứ Quy định về sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị (Quyết định số: 23/2008/QĐ-BYT, ngày 07 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế) về việc giám sát phản ứng sau tiêm chủng;

Căn cứ nhiệm vụ của Ban Điều hành Dự án Tiêm chủng mở rộng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia y tế giai đoạn 2012-2015 (Quyết định số 317/QĐ-BYT, ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế);

Xét đề nghị của Văn phòng Tiêm chủng mở rộng Quốc gia – Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này “Quy trình đáp ứng phản ứng nặng sau tiêm chủng”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Văn phòng Tiêm chủng mở rộng Quốc gia – Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Ban Điều hành Dự án Tiêm chủng mở rộng các khu vực, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh/TP chịu trách nhiệm phổ biến và thực hiện quyết định này trong hệ thống tiêm chủng mở rộng.

                                                                     VIỆN TRƯỞNG

                                                                             TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN TCMR

                                                                           (Đã Kí)

                                                                   NGUYỄN TRẦN HIỂN

Nơi nhận:

-Như Điều 3

-Lưu TCMR,HC

 

Đính kèm Dung lượng
tiemchung.doc 689.5 KB