Quy Trình hồ sơ BHYT & KCB.TE 72 tháng tuổi

QUY TRÌNH
 HỒ SƠ BHYT & KCB.TE dưới 72 tháng tuổi
 
 
 
BƯỚC I. TẠI KHU TIẾP NHẬN (Tiếp nhận + Cấp cứu lưu)
 Nhân viên nhập liệu phải nhập chính xác các thông tin về bệnh nhân như: Họ tên, Tuổi, Địa chỉ, Mã y tế, Mã số thẻ BHYT, Mã số thẻ KCB TE dưới 72 tháng tuổi v.v
 
BƯỚC II. TẠI KHOA LÂM SÀNG
* Lúc bệnh nhân đến:
-Kiểm tra các thông tin liên quan đến bênh nhân như : họ tên, tuổi , địa chỉ, mã y tế, mã số thẻ BHYT, mã số thẻ KCB TE dưới 72 tháng tuổi v.v, nếu có sai lệch báo ngay cho bộ phân vi tính để kip thời chấn chỉnh.
- Thực hiện y lệnh và ghi chép đầy đủ theo chức năng của điều dưỡng
Bác sĩ:
-Khám bệnh chẩn đoán và ra y lệnh toàn diện đầy đủ kip thời .
-Y lệnh phù hợp chuẩn đoán , kết quả cận lâm sàng và đúng theo hướng dẫn điều trị .
* Khi bệnh nhân về :
Bác sĩ điều trị :
-Tổng kết, hoàn thiện bệnh án.
Nhân viên hành chính khoa kiểm tra:
-         Thủ tục hành chánh khoa kiểm tra:
-         Thực chi thuốc, vật liêu tri hao, vật tư thay thế, cận lâm sàng phù hợp y lệnh.
-         Phiếu thanh toán phù hợp, đầy đủ các cột mục theo quy định .
-         Chữ ký của bệnh nhân và nhân viên y tế .
Bác sĩ Trưởng (Phó) khoa: Ký duyệt BA đã hoàn chỉnh nộp về phòng KHTH.
 
BƯỚC III : TẠI PHÒNG KẾ HỌACH TỖNG HỢP :
Bác sĩ phụ trách khối kiểm tra :
  1/Phần hành chánh ở trang bìa bệnh án (Đặc biệt lưu ý mã ICD)
   2/ Chuyên môn:
-         Chuẩn đoán phù hợp lâm sàng và cận lâm sàng .
-         Điều trị đúng phác đồ.
-         Không lạm dụng: CLS, thuốc
Điều dưỡng Trưởng khối kiểm tra:
1/ Phiếu chăm sóc; phiếu công khai thuốc; phiếu TD chức năng sống.
2/Thực hiện Y lệnh của điều dưỡng
3/Thực chi phù hợp với phiếu thanh toán
Nhân viên lưu trữ: kiểm tra hồ sơ theo quy định về lưu trữ
 
BƯỚC V : TẠI PHÒNG GIÀM ĐỊNH BHYT
Tiếp nhận hồ sơ bệnh án do phòng KHTH cung cấp. nếu phiếu thanh toán :
1/Phù hợp, trả lại phòng KHTH để chuyển phòng TCKT lưu trữ.
2/Không phù hợp, trả lại phòng KHTH. Phòng KHTH làm việc với khoa liên quan:
-         Giải quyết được chuyển đến phòng TCKT.
-         Không giải quyết được báo cáo cho ban giám đốc hoàn thiện chuyển phòng TCKT lưu trữ.