Quyết định V/v Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện BHYT

SỞ Y TỂ TỈNH BR – VT
BỆNH VIỆN LÊ LỢI
 
 
Số : 389/QĐ-BV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 
 
                Vũng Tàu, ngày 03 tháng 7 măm 2009
 

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
V/v Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện BHYT

 
 

            - Căn cứ quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 19/09/1997 về việc ban hành Quy chế bệnh viện.

            - Luật bảo hiểm y tế 25/2008/QH 12 ngày 14/11/2008

            - Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và bướng dẫn thi hành một số điều Luật bảo hiểm y tế

           - Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/08/2009 liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.

           - Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT.

           - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Bệnh viện

 

QUYẾT ĐỊNH
 

           Điều I: Nay thành lập Ban Chỉ Đạo thực hiện Luật Bảo hiểm y tế gồm các thành viên có tên sau:

1. BS Trần Văn Bảy Trưởng ban
2. BS Phan Văn Thành PGĐ Phó ban thường trực
3. BS Nguyễn Phi Ngọ PGĐ Phó ban
4. BS Đoàn Văn Tuấn P.PKHTH Thư ký
5. CN Nguyễn Văn Bôn TP.TVKT Thành viên
6. CN Hồ Đức Tương P.PHCTC Thành viên
7. CN Võ Thành Sơn TP ĐD Thành viên
8. CN Nguyễn Mạnh Hùng TP.TTBYT Thành viên
9. DS Nguyễn Thị Kim Thu TK Dược Thành viên

         Điều II: Nhiệm vụ của Ban Chỉ Đạo

         - Tổ cbức tập huấn, triển khai Luật BHYT và các Nghị định, Thông tư liên quan tới quy định của BHYT cho toàn thể CCVC bệnh viện trước ngày 30/10/2009 và bắt đầu thực hiện hướng dẫn mới tứ ngày 01/10/2009.

         - Giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

         Điều III:

            Các Khoa - Phòng có liên quan và cá nhân có tên ở điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./. 

 

 Nơi nhận :

- Sở Y Tế ( Báo cáo)

- Ban Giám Đốc(Biết)

- Các khoa, Phòng (Thực hiện)

- Lưu : VT-KHTH

- Trang Web BV Mục QĐBV  

GIÁM ĐỐC

   (Đã ký)

Trần Văn Bảy