Quyết định số 25/2007/QĐ-BYT, ngày 09/04/2007 của Bộ Y tế

 

 
 
BỘ Y TẾ
Số:25 /2007/QĐ-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Hà Nội, ngày09 tháng4 năm 2007
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành mẫu thẻ kiểm dịch viên y tế
 
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 41/1998/NĐ-CP ngày 11/6/1998 của Chính phủ ban hành Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu thẻ kiểm dịch viên y tế.
Điều 2. Bãi bỏ Phần IV về mẫu thẻ kiểm dịch viên y tế của Quy định phù hiệu, trang phục, cờ, thẻ kiểm dịch viên y tế và 11 mẫu giấy dùng trong hệ thống kiểm dịch y tế biên giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 171/2003/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 13/01/2003.
Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
 
BỘ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Trần Thị Trung Chiến
 
 

 

 

 

Các tin đã đăng