Qui Trình Lượng Giá Kỹ Thuật Điều Dưỡng

 

SỞ Y TẾ TỈNH BR-VT                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BỆNH VIỆN LÊ LỢI                                                                                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 
  
    Số:12/QĐ-BV                                                                                   Vũng Tàu, ngày 08 tháng 01  năm 2006
 
             
QUY TRÌNH
LƯỢNG GIÁ KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG
 
 

     MỤC ĐÍCH:

          -     Đánh giá và điều chỉnh các qui trình kỹ thuật điều dưỡng.

          -     Thống nhất các qui trình kỹ thuật điều dưỡng trong toàn bệnh viện.

          -     Áp dụng các qui trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế của bệnh viện.

          -     Nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân.

 

     PHẠM VI ÁP DỤNG:

          -     Đối tượng: Điều dưỡng viên ; Nữ hộ sinh ; Kỹ thuật viên ; Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, kỹ thuật viên trưởng khoa ; phòng Điều dưỡng.

          -     Trách nhiệm: Học tập, thực hiện, kiểm tra, đánh giá, lượng giá, điều chỉnh và xây dựng.

 

     CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN:

          -     Qui chế Bệnh viện của Bộ y tế - 1997

          -     Hướng dẫn qui trình kỹ thuật điều dưỡng của Bộ y tế - 2004

 

     ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT:

          -     Điều dưỡng: ĐD

          -     Điều dưỡng viên: ĐDV

          -     Điều dưỡng trưởng khoa: ĐDTK

          -     Phòng điều dưỡng: PĐD

          -     Người bệnh: NB

 
 
TIẾN HÀNH:
STT
NỘI DUNG
NGƯỜI
THỰC HIỆN
GHI CHÚ
1
Xây dựng qui trình kỹ thuật ĐD.
 
 
1.1
Soạn thảo kỹ thuật chăm sóc ĐD dựa vào tài liệu hướng dẫn của Bộ Y Tế
PĐD
 
1.2
Gởi các khoa tham khảo
PĐD
1 ngày sau khi soạn thảo (cho mỗi kỹ thuật)
1.3
Đóng góp ý kiến
ĐDT, ĐDV
1 ngày sau khi nhận được (cho mỗi kỹ thuật)
1.4
Xây dựng chuẩn qui trình ĐD….
PĐD - ĐDTK
2 ngày đến 1 tuần sau khi nhận được đóng góp của khoa (cho từ 2 kỹ thuật trở lên)
2
Thực hiện kỹ thuật chăm sóc ĐD theo qui trình đã xây dựng.
Khoa
 
2.1
Học tập kỹ thuật ĐD theo qui trình đã xây dựng.
ĐDTK - ĐDV
1 tuần sau khi nhận được qui trình kỹ thuật mới xây dựng.
2.2
Thực hiện kỹ thuật ĐD theo qui trình đã xây dựng trên NB.
ĐDV
1 tháng
2.3
Kiểm tra việc thực hiện các kỹ thuật ĐD của ĐDV.
ĐDTK
1 tuần kiểm tra 2 - 4 kỹ thuật đã cho ĐDV học và thực hiện
2.4
Báo cáo việc thực hiện các kỹ thuật ĐD và đề nghị điều chỉnh qui trình cho phòng ĐD.
ĐDTK
Cuối mỗi tuần
3
Đánh giá việc thực hiện các kỹ thuật ĐD
ĐDTK - PĐD
Thứ Tư/tuần
4
Điều chỉnh và xây dựng lại qui trình của từng kỹ thuật (khi cần)
PĐD
Tuần kế tiếp sau khi đánh giá và nhận được báo cáo của khoa đề nghị điều chỉnh.