Qui định V/v thực hiện xét nghiệm

QUI ĐỊNH
V/v thực hiện xét nghiệm

 

 I.MỤC ĐÍCH:

   - Qui định trách nhiệm của CBCC và sự phối hợp thực hiện giữa các bộ phận liên quan.

   - Tránh mất mát các kết quả xét nghiệm và phiền hà cho người bệnh (NB).

   - Phục vụ công tác khám chữa bệnh kịp thời, hiệu quả.

 II.QUI ĐỊNH CỤ THỂ:

   1.Phòng khám:

      1.1. Bác sĩ (BS): cho chỉ định.

      1.2. Điều dưỡng (ĐD): hướng dẫn người bệnh các vấn đề liên quan đến việc thực hiện xét nghiệm (chế độ ăn uống, các thủ tục, nơi thực hiện xét nghiệm…).

   2.Phòng cấp cứu –lưu:

      2.1.Bác sĩ:

         - Cho chỉ định và ghi chỉ định vào hồ sơ bệnh án (HSBA) (nếu có).

         - Xem và ghi kết quả xét nghiệm (KQXN) vào HSBA (nếu KQXN có trước khi chuyển NB vào khoa nội trú).

         - Ghi tên khoa nội trú dự định chuyển vào phiếu xét nghiệm (nếu dự báo được khoa chuyển đến).

      2.2.Điều dưỡng:

         - Lấy bệnh phẩm (theo qui định nhận bệnh phẩm và trả KQXN), Khi có KQXN: báo BS và dán KQXN vào HSBA (KQXN có trước khi chuyển người bệnh vào khoa nội trú).

         - ĐD hoặc hộ lý (HL): chuyển bệnh phẩm đến phòng xét nghiệm.

   3.Khu vực nội trú:

      3.1.Bác sĩ:

         - Cho chỉ định và ghi chỉ định vào HSBA.

         - Xem và ghi KQXN vào HSBA.

      3.2.Điều dưỡng:

         - Lấy bệnh phẩm (theo qui trình nhận bệnh phẩm và trả KQXN).

         - Khi có KQXN: báo BS và dán KQXN vào HSBA theo qui định.

         - ĐD trực kiểm soát việc thực hiện các xét nghiệm của NB mới, nếu chưa có kết quả phải liên hệ với phòng xét nghiệm để nhận kết quả.

         - ĐD hoặc HL chuyển bệnh phẩm đến phòng xét nghiệm.

   4.Phòng xét nghiệm:

      - Cung cấp ống nghiệm cho các khoa.

      - Tiếp nhận bệnh phẩm.

      - Trực tiếp lấy bệnh phẩm đối với NB chăm sóc cấp I.

      - Hẹn và giao trả kết quả:

      * Trường hợp khẩn: thông báo KQXN và yêu cầu nhân viên phòng cấp cứu - lưu hoặc khoa nội trú đến phòng xét nghiệm nhận KQXN.

      * Các trường hợp khác: nhân viên phòng xét nghiệm giao KQXN tại khoa nội trú (theo qui trình nhận bệnh phẩm và trả KQXN).

      - Ghi đầy đủ họ, tên và tuổi của NB vào phiếu KQXN (in trên máy tính).

      - Bảo quản tốt các KQXN tồn đọng theo qui định lưu giữ HSBA.

   5.Phòng điều dưỡng:

      Giám sát việc thực hiện qui định này của ĐD, HL và KTVXN.

   6.Phòng KHTH:

      - Giám sát việc thực hiện qui định này của BS.

      - Kiểm tra việc thực hiện qui định này khi kiểm tra HSBA. (kiểm tra y lệnh cận lâm sàng và kết quả dán vào HSBA).

      - Báo cáo cho Giám đốc Bệnh viện các trường hợp bị BHYT xuất toán liên quan đến việc thực hiện qui định này.

 III.MỘT SỐ QUI ĐỊNH KHÁC:

    1.Đối với các trường hợp bệnh nhân BHYT không lấy KQXN hoặc lấy KQXN nhưng không quay lại phòng khám, phòng Cấp cứu - lưu thì thực hiện theo qui định số 108/BV-KHTH, ngày 05 tháng 02 năm 2008.

    2.Trường hợp KQXN được trả sau khi bệnh nhân xuất viện hay tử vong, ĐD mang KQXN lên phòng KHTH để dán vào HSBA (nhân viên phòng KHTH có trách nhiệm cung cấp HSBA)