QĐ: Thành lập Hội đồng thuốc và Điều trị 07/2013

SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           BỆNH VIỆN LÊ LỢI                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 659/QĐ-BV                              Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng 7 năm 2013

                                                        QUYẾT ĐỊNH

                                      Thành lập Hội đồng thuốc và Điều trị


                                          GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN LÊ LỢI

      -Căn cứ Chỉ thị 03/BYT-CT ngày 25/02/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác cung ứng, quản lý, sử dụng thuốc tại bệnh viện;

     -Căn cứ công văn số 130/CV-YT ngày 21/3/1997 của Sở Y tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thành lập Hội đồng thuốc và điều trị tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

      -Căn cứ thông tư 08/BYT-TT ngày 04/7/1997 của Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Hội đồng thuốc và điều trị tại bệnh viện;

     -Thực hiện công văn số 593/YT-QLD ngày 17/5/2004 của Sở Y tế V/v triển khai Chỉ thị 05/CT-BYT;

      -Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc bệnh viện

                                                        QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng thuốc và điều trị bệnh viện gồm các Ông (Bà) có tên sau đây :

  1. BS Trần Văn Bảy                    - Giám đôc BV                      - Chủ tịch hội đồng

  2. DS Vũ Viết Phúc                     - PTK Dược                         - PCT thường trực

  3. BS Đoàn Văn Tuấn                  - PTP KHTH                        - Thư ký HĐ

  4. BS Nguyễn Phi Ngọ                 - Phó GĐBV                         - Thành viên

  5. BS Nguyễn Đình Tuấn              - Phó GĐBV                         - Thành viên

  6. BS Vũ Thị Phương Nga            - PTK HSTC-CĐ                  - Thành viên

  7. BS Trần Thiện Trường              - PTK KBCC                        - thành viên

  8. BS Lê Văn Hùng                      - TK Liên Chuyên Khoa         - Thành viên

  9. BS Lý Bạch Nga                       - TK Sản                               - Thành viên

  10. BS Lê Quốc Bàn                     - TK Nội                               - Thành viên

  11. BS Nguyễn Văn Bình               - TK Ngoại                            - Thành viên

  12. BS Nguyễn Trường Sơn           - TK Đông Y                          - Thành viên

  13. BS Nguyễn Hữu Thọ                - PTK PTGM-HS Y              - Thành viên

  14. BS Lê Kim Xuyến                    - TK Nhi                               - Thành viên

  15. CN Võ Thành Sơn                    - TP ĐDBV                          - Thành viên

         Ngoài ra, một số các trưởng khoa, phòng khác sẽ được mời tham gia cuộc họp Hội đồng thuốc và điều trị khi có vấn đề liên quan đến khoa.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của hội đồng thuốc và điều trị:

      1.   chức năng: Tư vấn thường xuyên cho Giám đốc về các vấn đề liên quan đến thuốc và điều trị bằng thuốc của bệnh viện, bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả cho người bệnh, thực hiện “Chính sách quốc gia về thuốc”.

      2.   Nhiệm vụ:

      - Xây dựng danh mục thuốc, vật tư y tế tiêu hao phù hợp với đặc thù bệnh tật và phân hạng bệnh viện. Thường xuyên bổ sung, điều chỉnh thuốc trong danh mục đáp ứng yêu cầu chuyên môn và theo thời sự thông tin thuốc, tránh để cho bệnh nhân phải sử dụng thuốc ngoài danh mục.

      - Giám sát việc thực hiện quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, quy chế sử dụng thuốc. Lưu ý các trường hợp lạm dụng thuốc giá trị cao, lạm dụng kháng sinh, corticoid, vitamin... để đề xuất lãnh đạo có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

      - Xây dựng quy trình và giám sát công tác cung ứng, quản lý, cấp phát thuốc trong đơn vị.

      - Triển khai, giám sát công tác thông tin thuốc, theo dõi phản ứng có hại của thuốc để các Bác sĩ lâm sàng chỉ định thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả.

     - Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Dược sĩ – Bác sĩ - Điều dưỡng trong việc sử dụng thuốc cho người bệnh .

      - Hội đồng thuốc và điều trị họp định kỳ mỗi 03 tháng một lần.

Điều 3. Các khoa phòng trong bệnh viện và các cá nhân có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

(Quyết định này thay thế cho quyết định số 494/QĐ-BV ngày 20/08/2012)

 

                                                                                               GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                                    (đã ký)

- Sở Y tế (báo cáo);
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KD.

                                                                                           BS. Trần Văn Bảy