PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC RELAB 20% (Albumin 20%)

SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

BỆNH VIỆN LÊ LỢI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 243 /BV-KD

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15  tháng 3 năm 2013

 

 

 

THÔNG TIN THUỐC

PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC RELAB 20% (Albumin 20%)

 

            Theo công văn số 1711/QLD-TT ngày 01/02/2013 của Cục Quản Lý Dược Việt Nam về việc thông tin phản ứng có hại liên quan đến thuốc sau:

v    Tên biệt dược: Relab 20%

v    Hoạt chất: Albumin 20%

v    Số đăng ký: VN - 8805- 09

v    Công ty sản xuất: Reliance Life Sciences Pvt. Ltd, Ấn Độ.

v    Công ty đăng ký: L.B.S Labolatory Ltd., Part., Thái lan.

v    Công ty nhập khẩu: Codupha

v    Công ty phân phối: Công ty TNHH Kim Châu.

          Thông tin gồm 26 trường hợp thuộc các lô 2B20000192, 2B20000193, 2B20000224, 2B20000225 nhận được từ các đơn vị sau: Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bắc Kạn, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai và Bệnh viện Bình Dân Tp. Hồ Chí Minh trong năm 2012 và đầu năm 2013.

          Trong các trường hợp đã báo cáo phản ứng có hại, sau khi truyền thuốc đa số các bệnh nhân có biểu hiện rét run, sốt, mệt, khó thở; một số bệnh nhân rét run, huyết áp tăng, mạch nhanh kèm sốt cao. Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và phản ứng có hại của thuốc nhận định đây là chuỗi phản ứng xảy ra liên tục với cùng một thuốc trên nhiều lô sản xuất trên cùng một nhà sản xuất trong một thời gian ngắn.

          Thuốc Relab 20% không có trong danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh do Sở Y tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo công văn số 1515/SYT-NVD ngày 09/8/2012.

          Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Sở Y tế, đơn vị thông tin thuốc Bệnh viện Lê Lợi thông tin đến tất cả các khoa, phòng biết những thông tin liên quan đến phản ứng có hại của thuốc. Và đề nghị thực hiện ngay báo cáo phản ứng có hại của thuốc (nếu có) về Khoa Dược, để tổng hợp báo cáo lên cấp trên theo qui định.

          Ghi chú: Công văn số: 220/BV-KD ngày 09/3/2013 của Đơn vị thông tin thuốc Bệnh viện Lê Lợi đã thông tin cảnh giác dược về loại thuốc trên.

 

Nơi nhận:

-  Ban Giám đốc (để biết);

-   Các Khoa, Phòng, NTBV (thực hiện);

-   Trang Web bệnh viện: mục thông tin thuốc;

-   Lưu: KD.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

BS. LÊ TẤN CƯỜNG