Kế Toán

  

                                                  PHÒNG KẾ TOÁN
*TỔ CHỨC NHÂN SỰ:


    Tổng số: 24
     Cử nhân đại học: 04 người
    Trung cấp kế toán: 18
    Sơ cấp kế toán:02 người
    Trưởng phòng: CN. Nguyễn Văn Bôn
    Phó phòng: CN. Nguyễn Duy Cường
* Chức năng nhiệm vụ:
 
-         Chấp hành đầy đủ và đúng đắn các chế độ, thể lệ kinh tế tài chính.
-         Thực hiện và hỗ trợ thủ trưởng đơn vị lập dự toán, thực hiện những công việc cụ thể sau đây nhằm đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kế toán đã ban hành:
+Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán trong nội bộ Bệnh viện, đảm bảo ghi chép, phản ảnh chính xác và kịp thời mọi họat động kinh tế thuộc phạm vi mình đảm trách.
+  Thực hiện tốt chế độ kế toán, pháp lệnh kế toán thống kê, kiểm tra kế toán và kiểm tra việc thi hành các chế độ, thể lệ tài chính trong đơn vị.
+   Tính toán và đôn đốc các nguồn thu, sử dụng và theo dõi thanh quyết toán theo đúng chế độ qui định.
+     Lập báo cáo quyết toán, dự toán của đơn vị chính xác, đầy đủ và đúng thời gian.
+   Nghiên cứu và tham gia thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán trong đơn vị.
 
 

Các tin đã đăng

Các tin đã đăng