Đình chỉ lưu hành thuốc OFLEYE DX và ABIO Gran

THÔNG BÁO
 
CV số 26/TB-SYT
Đình chỉ lưu hành :
1. Thuốc nhỏ mắt OFLEYEDX
Lô SX : 010408. Ngày sản xuất : 05/04/2008. HD : 04/2010.
 
Số đăng ký : VD-0675-06.
 
Nhà sản xuất : Công ty cổ phần Dược Trung ương Medipharco-Tenamyd.
 
Lý do đình chỉ : Không đạt tiêu chuẩn chất lượng về các chi tiêu tính chất, độ trong thể tích.
 
2. Thuốc ABIO Gran (10 saches x 1g).
Lô SX : 7007. Ngày Sản Xuất : 17/072007 . HD : 16/07/2010.
 
Số đăng ký : VN-6917-02.
 
Nhà sản xuất : Công ty Dae Han New Pharm Co., Ltd.
 
Nhà nhập khẩu : Công ty dược phẩm Trung ương 2.
 
Lý do đình chỉ : không đạt tiêu chuẩn về chất lượng.
 
 
                                                                    Vũng Tàu, ngày 07 tháng 04 năm 2009
                                                                            Hội đồng thuốc và điều trị
                                                                                          BS.Trần Văn Bảy  
                                                                                               (Đã ký)

Các tin đã đăng