Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng,Thuốc AZISSEL ,


SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

BỆNH VIỆN LÊ LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 95/TB-BV

Vũng Tàu, ngày  21  tháng  01  năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

 
 

 

 

 

Căn cứ  các công văn số 09/TB-SYT; 10/TB-SYT ngày 14/01/2013  của Sở Y tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đơn vị thông tin thuốc Bệnh viện Lê Lợi thông báo:

 

1.      Đình chỉ lưu hành các thuốc:

a.      Thuốc AZISSEL ® 250 (Azithromycin 250mg)

- Lô sản xuất:0030412

- ngày sản xuất: 16/4/2012

- Hạn dùng: 16/4/2014

- Số đăng ký: VN-8296-09

- Công ty sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam.

- Lý do đình chỉ: Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan theo tiêu chuẩn cơ sở.

b.      Thuốc viên nang Tư Âm Bổ Thận Đại Hồng phúc.

- Lô sản xuất: 020710.

- Hạn dùng: 07.2013.

- Số đăng ký: V611-H12-10.

- Cơ sở sản xuất: Cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc YHCT Đại Hồng Phúc.

- Mẫu lấy tại Nhà thuốc Minh Nguyệt Đường, địa chỉ: 40 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.Vũng Tàu.

- Lý do đình chỉ: Thuốc không đạt yêu cầu chỉ tiêu tỷ trọng.

 

Ghi chú: Bệnh viện Lê Lợi không nhập những loại thuốc trên.

 

Nhằm đảm bảo việc sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, đề nghị các Khoa, Phòng nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các khoa, phòng thông báo về khoa Dược biết để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

 

Nơi nhận:

-  Ban Giám đốc (để biết);

-   Các Khoa, Phòng, NTBV (thực hiện);

-   Trang Web bệnh viện: mục thông tin thuốc;

-   Lưu: KD.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

BS LÊ TẤN CƯỜNG (Đã ký)