Khoa Cận Lâm sàng

Khoa Dược.

Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

Khoa Xét Nghiệm.

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh