Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT, ngày 18/08/2008, của Bộ Y tế

(Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức )

 

Chỉ Thị Số 05 /CT-BYT ngày 22 tháng 5 năm 2008

(Về việc ngành y tế thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm )

 

Quyết Định 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008

(Về việc Ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc )

 

Quyết Định 2365/2004/QĐ-BYT ngày 26 tháng 05 năm 2008

(Về việc ban hành Quy chế trang phục y tế )

 

Quyết Định 04/2008/QĐ-BYT ngày 01 tháng 02 năm 2008

(về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú )

 

Thành Viên Đăng nhập