Thông tin Điều Dưỡng

Tắm cho sơ sinh

Tắm cho sơ sinh

1.Chỉ định
Tất cả các sơ sinh khỏe mạnh, đủ tháng, sau đẻ 24 giờ, đều phải được tắm mỗi ngày một lần.

Chăm sóc rốn sơ sinh

Chăm sóc rốn sơ sinh

1.MỤC ĐÍCH
1.1.Phòng chống nhiễm khuẩn rốn:

Thành Viên Đăng nhập