Quy Trình Xây Dựng Bảng Mô Tả Công VIệc

 

QUY TRÌNH XÂY DỰNG BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 
 

     I. MỤC ĐÍCH:

Giúp người quản lý khoa tổ chức tốt công việc của khoa

Là văn bản hướng dẫn nhiệm vụ và trách nhiệm cho nhân viên

Tránh sự chồng chéo bỏ sót, đùn đẩy công việc

Bố trí nhân lực phù hợp

Đánh giá sự thực hiện nhiệm vụ của nhân viên

Xác định các phương tiện, dụng cụ cần thiết cho từng công việc

 

     II. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT :

          1. Định nghĩa: Bảng mô tả công việc là công cụ giúp lãnh đạo khoa tổ chức công tác của khoa, đồng thời là văn bản có cơ sở pháp lý để giao nhiệm vụ và trách nhiệm của từng nhân viên.

     Nguyên tắc:

Mỗi nhân viên phải có 1 bảng mô tả công việc với đủ 5 nội dung: Chức danh, nhiệm vụ chính, nhiệm vụ cụ thể và điều kiện bổ nhiệm.

Bảng mô tả công việc được bổ sung hàng năm.

Nhiệm vụ được mô tả ngắn gọn, chính xác, sắp xếp theo trật tự hợp lý.

 

          3. Các chữ viết tắt:

        Phòng tổ chức cán bộ: P. TCCB

        Phòng Điều dưỡng: PĐD

        Phòng kế hoạch tổng hợp: P.KHTH

        Bác sĩ trưởng khoa: BSTK

        Điều dưỡng trưởng khoa: ĐDTK

        Điều dưỡng: ĐD

        Nữ hộ sinh: NHS

        Kỹ thuật viên: KTV

        Hộ lý - Y công: HL – YC

        Cán bộ viên chức: CBVC

        Mô tả công việc: MTCV

     III. PHẠM VI ÁP DỤNG:

        Đối tượng: tất cả CBVC.

        Trách nhiệm: thực hiện, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và xây dựng.

     IV. CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN:

        Qui chế Bệnh viện của Bộ y tế - 1997

        Quản lý Điều dưỡng của Bộ y tế - 2004.

     V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

          Bước 1: Trách nhiệm xây dựng:  

        BSTK và ĐDTK xây dựng cho từng vị trí nhân viên trong khoa.

        Trưởng P.TCCB, Trưởng PĐD góp ý sửa đổi.

          Bước 2: Thu thập thông tin:

        BSTK và ĐDTK dự kiến các vị trí, công việc trong khoa để phân công đúng với chức năng chức trách theo quy chế.

        Xem xét nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế, khối lượng công việc mà phân bổ cho hợp lý.

        Tuỳ trình độ và kinh nghiệm của mỗi nhân viên mà xây dựng nhiệm vụ cho phù hợp.

        Bảng MTCV liệt kê đầy đủ các nhiệm vụ tránh chồng chéo, dự kiến nhân sự kế tục và thay thế.

          Bước 3: viết bản thảo: 

        Xây dựng bảng dự thảo theo chức năng chức năng và phù hợp với dự kiến của khoa.

        Họp khoa để có ý kiến chỉnh sửa và thống nhất nội dung chính thức bảng mô tả.

          Bước 4: Trình duyệt và thực hiện: 

        P.TCCB nghiên cứu, góp ý chỉnh sửa cho các bảng MTCV của Bác sỹ.

        PĐD nghiên cứu, góp ý cho các bảng MTCV của ĐD, NHS, KTV và HL - YC.

        Trưởng P. KHTH ký duyệt bảng MTCV đối với chức danh Bác sỹ.

        Trưởng PĐD ký duyệt bảng MTCV đối với chức danh ĐD, NHS, KTV và HL - YC.

        Giám đốc phê duyệt.

        Các khoa tổ chức thực hiện: mọi nhân viên phải nắm và hiểu rõ những nhiệm vụ được nêu trong bảng MTCV.

        Bảng mô tả được treo gần nơi nhân viên thực hiện công việc.

        Lưu bảng MTCV trên P.KHTH, P.TCCB, PĐD và các phòng trên kiểm tra nhân viên thực hiện nhiệm vụ theo các nội dung của bảng MTCV.