Quy Định Về Mô Hình Phân Công Điều Dưỡng Chăm Sóc Theo Nhóm

 

 
QUY ĐỊNH
VỀ MÔ HÌNH PHÂN CÔNG ĐIỀU DƯỠNG
CHĂM SÓC THEO NHÓM
 

     I. MỤC TIÊU:

          Nhằm thực hiện quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện: mỗi người bệnh phải được một Bác sỹ và một Điều dưỡng chịu trách nhiệm cụ thể về điều trị và chăm sóc.

          Mô hình phân công chăm sóc theo nhóm đáp ứng được tiêu chí lấy người bệnh làm trung tâm chăm sóc không chỉ dịch vụ y tế mà còn đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của người bệnh cả về thể chất, tinh thần và xã hội.

          Mô hình phân công chăm sóc theo nhóm phù hợp với điều kiện tại Bệnh viện.

 

     II. NỘI DUNG:  

          Tất cả các khoa lâm sàng áp dụng mô hình chăm sóc theo nhóm.

          Trưởng khoa và Điều dưỡng Trưởng khoa phân chia số lượng nhóm cho phù hợp với giường bệnh và nhân lực của khoa.

          Mỗi nhóm chăm sóc bao gồm Bác sỹ, Điều dưỡng, Hộ lý:

               + Bác sỹ là người quyết định phương pháp điều trị.

               + Điều dưỡng là người thực hiện các y lệnh điều trị, trực tiếp chăm sóc người bệnh, hướng dẫn Hộ lý, thân nhân phối hợp cùng chăm sóc người bệnh.

               + Hộ lý: phụ Điều dưỡng cùng chăm sóc người bệnh.

          -   Bác sỹ trưởng khoa phân công Bác sỹ điều trị theo buồng hay giường bệnh.

          Điều dưỡng trưởng khoa phân công Điều dưỡng trưởng nhóm. Điều dưỡng chăm sóc, Hộ lý theo buồng hay giường bệnh phù hợp với điều kiện thực tế tại khoa.

          Trong mỗi nhóm Điều dưỡng chăm sóc do Điều dưỡng trưởng nhóm có trình độ tay nghề vững vàng quản lý, chịu trách nhiệm lập kế hoạch chăm sóc cho tất cả các bệnh nhân trong nhóm, hướng dẫn Điều dưỡng trong nhóm thực hiện các hoạt động chăm sóc người bệnh.

          Điều dưỡng chăm sóc đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người bệnh cả về thể chất, tinh thần và xã hội theo phân cấp chăm sóc. Hướng dẫn thân nhân cùng chăm sóc.