Quyết định số 35/2005/QĐ-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005

 

      BỘ Y TẾ                                                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 34/2005/QĐ-BYT                                                                       Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005

 

 

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm
bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
- Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
- Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-BYT ngày 07/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án Tiêu chuẩn hoá xây dựng, thiết kế mẫu các công trình y tế;
- Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục Trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tuyến Tỉnh, Huyện, Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm y tế xã và túi thôn bản;
- Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn 52 TCN - CTYT 0037 : 2005 : Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành.
Điều 2. Giám đốc các bệnh viện Trung ương, ngành, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chủ đầu tư có dự án xây dựng bệnh viện căn cứ vào tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm này để xây mới hoặc vận dụng để xây dựng cải tạo khoa xét nghiệm đã cũ, bị hư hỏng xuống cấp. Khi thực hiện tùy theo tình hình cụ thể cần tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn trong lĩnh vực ngoại khoa.
Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các ông/bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Trang thiết bị và Công trình y tế, Kế hoạch - Tài chính, Điều trị và các Vụ có liên quan của Bộ Y tế; giám đốc các bệnh viện Trung ương, ngành, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chủ đầu tư có dự án xây dựng bệnh viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 (Đã ký)
 Trần Chí Liêm

 

 

 

                                                                          

Đính kèmDung lượng
11321155876400_Tieuchuathietkecackhoaxetnghiem.doc1.79 MB