Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT, ngày 18/08/2008, của Bộ Y tế

 

BỘ YTẾ
 
Số: 29 /2008/QĐ-BYT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
              Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2008
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức
trong các đơn vị sự nghiệp y tế
 
 BỘ TR­­ƯỞNG BỘ Y TẾ
 
Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng ngày 25/12/2001;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26/02/1998, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28/4/2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29/4/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trư­­ởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chứctrong các đơn vị sự nghiệp y tế”.
 
Điều 2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế từ Trung ương đến địa phương, gọi tắt là cán bộ, viên chức y tế, có trách nhiệm thực hiện Quy tắc này.
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trư­­ởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc này.
Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành, Thủ trư­­ởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm phổ biến, niêm yết công khai và tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử này đối với cán bộ, viên chức y tế thuộc thẩm quyền quản lý.

 

 

 
BỘ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Quốc Triệu

 

 
Đính kèmDung lượng
1219206365140_QD_291.2008.QDBYT_ngay_18.08.2008.rar34 KB
Quy tac ung xu, quy tac dao duc nghe nghiep lan trinh BT.doc43 KB