Quyết Định 04/2008/QĐ-BYT ngày 01 tháng 02 năm 2008

 

BỘ Y TẾ

 

Số: 04/2008/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                    Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

-----------------------------

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/ NĐ- CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú ”.

Điều 2. Quy chế này không áp dụng cho việc kê đơn thuốc trong điều trị nội trú và kê đơn thuốc đông y.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Bãi bỏ Quyết định số 1847/2003/QĐ-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Chánh Thanh tra Bộ, Giám đốc các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Hiệu trưởng các trường đào tạo cán bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

                                                                                                                 Phòng KHTH

Đính kèmDung lượng
12053826687340_Quy_che_ke_don_thuoc.doc45.5 KB
12053826687811_PHU_LUC_1.doc24 KB
12053826688122_PHU_LUC_2.doc25 KB
12053826688433_PHU_LUC_3.doc40 KB
12053826688754_PHU_LUC_4.doc50 KB
12053826688905_PHU_LUC_4_huong_dan.doc35.5 KB
12053826689216_PHU_LUC_5.doc43 KB
12053826689537_PHU_LUC_6_7.doc45.5 KB

Các tin đã đăng

Các tin đã đăng