Quyết Định 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008

 

BỘ Y TẾ

______

 

Số: 01/2008/QĐ-BYT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc

__________________________________________

 

BỘ TR­ƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế bệnh viện;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh- Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

           Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Bãi bỏ Mục 2, phần IV Quy chế Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Xuyên

 

 

 

 

 

                                                                                                            

Đính kèmDung lượng
Quy_che_cap_cuu.doc116.5 KB