Qui Trình Giám Sát

 

QUY TRÌNH GIÁM SÁT
 
 
     I.      MỤC ĐÍCH:
 

          => Nhằm nâng cao chất lượng thực hành của nhân viên y tế:       

               Đảm bảo các mục tiêu hoạt động phù hợp.

               Giải quyết được các vấn đề khó khăn gặp phải.

               Tăng cường tính tự giác và giúp đỡ động viên nhân viên hoàn thành nhiệm vụ.

                Nâng cao nâng lực cán bộ.

 

     II.      ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC :

           

       Định nghĩa:

          Là hoạt động có tính hỗ trợ và cộng tác cùng đối tượng được giám sát để xác định ra các vấn đề tồn tại, khó khăn, phân tích các nguyên nhân, tìm cách giải quyết và điều chỉnh.

          Nguyên tắc:

          Nghiêm túc chỉnh sửa sai sót trên tinh thần xây dựng.

          Rút kinh nghiệm và giải quyết phù hợp.

          Duy trì hoạt động giám sát đúng định kỳ.

          Kết luận, báo cáo sau khi giám sát.

          Chữ viết tắt:

          Phòng Điều dưỡng: P.ĐD.

          Điều dưỡng Trưởng khoa: ĐDTK.

          Kỹ thuật viên Trưởng khoa: KTVTK.

          Nữ hộ sinh Trưởng khoa: NHSTK.

          Điều dưỡng: ĐD.

          Kỹ thuật viên: KTV.

          Nữ hộ sinh: NHS.

          Hộ lý - Y công: HL – YC.

 

     III.      PHẠM VI ÁP DỤNG:

          Đối tượng: P.ĐD, ĐDTK, KTVTK, NHSTK, KTV, ĐD, NHS, HL - YC.

          Trách nhiệm: thực hiện, kiểm tra, trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ, điều chỉnh, kết luận.

 

     IV.      CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH GIÁM SÁT:

 

          Bước 1: Xây dựng bảng kiểm:

               Theo chức năng chức trách.

               Xây dựng nội dung hoạt động giám sát được lựa chọn.

               Đạt 3 tiêu chuẩn: nội dung, đánh giá, xác định mức độ đạt yêu cầu hay chưa đạt.

 
 
 

          Bước 2: Quan sát

               Quan sát việc thực hiện các thao tác kỹ thuật, quy trình công việc, thời gian tiến hành, thái độ ứng xử, cách ra quyết định, giải quyết vấn đề và so sánh với các yêu cầu chuẩn về chuyên môn hoặc quy trình kỹ thuật để cho điểm hoặc đánh giá.

 

          ớc 3: Trao đổi

               Chú trọng đến các vấn đề yếu kém, thiếu sót và trao đổi với đối tượng được giám sát tìm ra nguyên nhân để đưa ra các giải pháp khắc phục.                                 

 

          ớc 4: Đào tạo trực tiếp

               Hướng dẫn những vấn đề về quy trình kỹ thuật hoặc quy trình công việc để đối tương khắc phục tại chỗ.

               Giám sát viên có thể thực hiện các thao tác kỹ thuật, quy trình công việc để làm mẫu cho đối tượng học ngay.

 

          ớc 5: Động viên hỗ trợ

               Xây dựng mối quan hệ công tác và hỗ trợ giữa các thành viên thì việc khắc phục các vấn đề yếu kém thuận lợi và đạt hiệu quả hơn.

 

          Bước 6: Hỗ trợ hậu cần

               - Trong quá trình giám sát nếu phát hiện bất cập về trình trạng cung ứng thuốc men, trang thiết bị vật tư…giám sát viên phải can thiệp kịp thời.

               - Nếu phát hiện bất cập không chỉ là vật chất cụ thể thì có thể sẽ phải hỗ trợ bằng văn bản hoặc cơ chế…

 

          Bước 7: Kết luận và kết quả giám sát

               Xác định các vấn đề cụ thể còn vướng mắc trong quá trình giám sá.

               Phân tích sơ bộ các thông tin đã thu thập để có kết luận về kết quả giám sát.

               Tìm nguyên nhân và thống nhất các giải pháp khắc phục.

 

          Bước 8: Sau giám sát

               Tập hợp và phân tích số liệu giám sát để làm báo cáo.

               Bổ sung và điều chỉnh kế hoạch (nếu cần).

               Báo cáo cấp trên.

                Lưu trữ tài liệu.

 

 

 

 

                                                                                           

Các tin đã đăng