Qui Định (Kê Đơn Thuốc Trong Điều Trị Ngoại Trú)

 

 
      SỞ Y TẾ TỈNH BR-VT                     CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   BỆNH VIỆN LÊ LỢI                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số:   388 /BV-KD                                                                                 Vũng Tàu, ngày 26   tháng 6 năm 2008
 
                                                          QUY ĐỊNH
                                                       (Kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú)
 
                                              GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
 
Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ Y tế V/v Ban hành Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.
Căn cứ vào tình hình thực tế tại bệnh viện. Giám đốc bệnh viện quy định việc kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại bệnh viện như sau:
 
A . Mẫu đơn thuốc và mẫu sổ phục vụ kê đơn thuốc, cấp thuốc và bán thuốc theo đơn gồm có:
1.      Đơn thuốc: Sử dụng cho việc kê đơn thuốc, trừ đơn thuốc gây nghiện;
2.      Đơn thuốc “N”: Sử dụng kê đơn thuốc gây nghiện;
3.      Cam kết về sử dụng Morphin, …cho người bệnh;
4.      Sổ điều trị bệnh mạn tính;
5.      Sổ khám bệnh;
6.      Biên bản nhận thuốc gây nghiện do người nhà người bệnh nộp lại;
7.      Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú;
 
B . Quy định cho người kê đơn
Người kê đơn phải chịu trách nhiệm về đơn thuốc do mình kê cho người bệnh và thực hiện các quy định sau:
1.      Chỉ được kê thuốc điều trị các bệnh được phân công khám, chữa bệnh;
2.      Chỉ được kê đơn sau khi trực tiếp khám bệnh;
3.      Không kê đơn trong các trường hợp sau:
a.Không nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh;
b.      Theo yêu cầu không hợp lý của người bệnh;
c.      Thực phẩm chức năng.
 
C . Quy định về ghi đơn thuốc
1.      Kê đơn thuốc vào mẫu đơn, mẫu sổ quy định;
2.      Ghi đủ các cột mục in trong đơn; chữ viết rõ ràng, dễ đọc, chính xác;
3.      Địa chỉ người bệnh phải ghi chính xác số nhà, đường, phố hoặc thôn, xã;
4.      Với trẻ dưới 72 tháng tuổi: ghi số tháng tuổi và ghi tên bố hoặc mẹ;
5.      Viết tên thuốc theo tên chung quốc tế hoặc nếu ghi tên biệt dược phải ghi tên chung quốc tế trong ngoặc đơn (trừ trường hợp thuốc có nhiều hoạt chất);
6.      Ghi tên thuốc, hàm lượng, số lượng, liều dùng, cách dùng của mỗi thuốc;
7.      Số lượng thuốc gây nghiện phải viết bằng chữ, chữ đầu viết hoa;
8.      Số lượng thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc viết thêm số 0 phía trước nếu số lượng chỉ có một chữ số;
9.      Nếu có sửa chữa đơn phải ký, ghi rõ họ tên, ngày bên cạnh;
10.Gạch chéo phần đơn còn giấy trắng. Ký, ghi (hoặc đóng dấu) họ tên người kê đơn.
 
D . Thời gian kê đơn thuốc cho điều trị bệnh mạn tính
Mỗi lần một (01) tháng hoặc theo hướng dẫn điều trị của mỗi bệnh. Trường hợp đặc biệt người bệnh đi công tác xa, lâu ngày cần thiết kê đơn nhiều ngày phải có ý kiến của Ban Giám đốc bệnh viện.
 
E . Thời gian kê đơn thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc
1.      Đối với bệnh cấp tính:  mỗi lần không vượt quá mười (10) ngày;
2.      Đối với bệnh nhân tâm thần phân liệt, động kinh: Số ngày kê đơn theo hướng dẫn điều trị của chuyên ngành tâm thần.
 
F . Kê đơn thuốc gây nghiện
1.      Người kê đơn: Các Bác sĩ có trong danh sách đăng ký chữ ký kê đơn thuốc gây nghiện;
2.      Kê đơn thuốc vào mẫu Đơn thuốc “N” +  Sổ điều trị bệnh mạn tính hoặc Sổ khám bệnh để theo dõi điều trị và hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc;
3.      Đối với bệnh cấp tính: liều đủ dùng không vượt quá bẩy (07) ngày.
 
G . Kê đơn thuốc opioids giảm đau cho người bệnh ung thư và người bệnh AIDS
1.      Người kê đơn + đơn thuốc: Thực hiện theo khoản 1; 2 tại mục F kê đơn thuốc gây nghiện;
2.      Cơ sở kê đơn: Người bệnh ung thư và người bệnh AIDS đã được cấp sổ điều trị bệnh mạn tính (có chỉ định opioids điều trị giảm đau) ;
3.      Liều thuốc: Theo nhu cầu giảm đau của người bệnh.
4.      Thời gian kê đơn thuốc: mỗi lần không vượt quá một (01) tháng, nhưng cùng lúc phải ghi 3 đơn cho 3 đợt điều trị, mỗi đợt điều trị kê đơn không vượt quá mười (10) ngày (ghi rõ ngày bắt đầu và kết thúc của đợt điều trị).
5.      Người kê đơn phải hướng dẫn cho người nhà người bệnh: Đơn thuốc điều trị đợt 2, đợt 3 chỉ được bán, cấp khi kèm theo giấy xác nhận người bệnh còn sống của trạm Y tế xã, phường, thị trấn và Công an địa phương;
6.      Thời điểm mua, lĩnh thuốc trước 01 ngày của đợt điều trị đó (nếu ngày nghỉ thì mua, lĩnh vào trước ngày nghỉ);
7.      Người bệnh ung thư và AIDS giai đoạn cuối nằm tại nhà, người được cấp có thẩm quyền phân công khám chữa bệnh tại trạm Y tế xã, phường, thị trấn và tới khám và kê đơn opioids cho người bệnh, mỗi lần kê đơn không vượt quá 07 ngày;
8.      Người kê đơn thuốc opioids phải yêu cầu người nhà bệnh nhân cam kết sử dụng opioids đúng mục đích và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng thuốc sai mục đích điều trị cho bệnh nhân.
 
H . Thời gian đơn thuốc có giá trị mua, lĩnh thuốc
1.      Đơn thuốc thường: 05 ngày kể từ ngày kê đơn và được mua ở tất cả cơ sở bán thuốc hợp pháp trong cả nước; Đối với đối tượng lĩnh thuốc BHYT tại Khoa Dược thì đơn thuốc có giá trị trong ngày;
2.      Đơn thuốc nghiện: Thời gian mua, lĩnh thuốc phải phù hợp với ngày của đợt điều trị ghi trong đơn. Mua, lĩnh thuốc opioids đợt 2, 3 cho người bệnh ung thư và người bệnh AIDS trước 01 ngày của mỗi đợt điều trị (nếu vào ngày nghỉ thì mua, lĩnh vào ngày trước ngày nghỉ) và chỉ được mua tại Nhà thuốc bệnh viện (có đăng ký chữ ký của người kê đơn) hoặc của khoa dược bệnh viện.
 
I . Quy định đối với người cấp, bán thuốc gây nghiện theo đơn
1.      Mỗi đợt cấp, bán thuốc gây nghiện không quá mười (10) ngày. Thời điểm cấp, bán thuốc phải phù hợp với ngày của đợt điều trị ghi trong đơn như phần quy định về thời gian có giá trị mua, lĩnh thuốc gây nghiện.
2.      Khi cấp, bán thuốc gây nghiện theo đơn:
a.Ghi hạn dùng của thuốc đã bán vào đơn lưu (để theo dõi thời gian lưu đơn)
b.      Đơn lưu phải có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số giấy chứng minh nhân dân của người mua, lĩnh thuốc.
c.      Lưu thêm giấy xác nhận người bệnh còn sống của trạm Y tế xã, phường, thị trấn kèm theo đơn thuốc điều trị đợt 2, đợt 3;
3.      Ghi biên bản nhận lại thuốc gây nghiện không dùng hết do người nhà người bệnh nộp lại. Biên bản được làm 02 bản (01 bản lưu tại nơi cấp, bán thuốc; 01 bản người nộp lại thuốc giữ). Thuốc nhận lại để riêng, bảo quản và xử lý (hủy) theo đúng quy định của Quy chế quản lý thuốc gây nghiện.
 
J . Lưu tài liệu về thuốc gây nghiện:
1.      Lưu Gốc đơn thuốc “N” trong hai (02) năm kể từ ngày sử dụng hết trang cuối quyển Đơn thuốc “N”;
2.      Lưu cam kết của người nhà người bệnh ung thư, người bệnh AIDS về sử dụng opioids trong hai (02) năm kể từ thời gian của bản cuối cùng trong năm;
3.      Khoa Dược, Nhà thuốc bệnh viện lưu Đơn thuốc “N” theo quy định của Quy chế quản lý thuốc gây nghiện;
4.      Khi hết thời hạn lưu tài liệu (Gốc đơn thuốc “N”, Đơn thuốc “N”, cam kết của người nhà người bệnh về sử dụng thuốc gây nghiện) các bộ phận thành lập Hội đồng hủy tài liệu theo quy định của Quy chế quản lý thuốc gây nghiện.
 
K. Bán thuốc theo đơn Bác sĩ tại Khoa Dược bệnh viện
1.      Bệnh nhân ngoại kiều: Bác sĩ khám bệnh kê đơn thuốc -> đóng tiền thuốc ở bộ phận thu viện phí -> lấy hoá đơn + đơn thuốc đến lãnh thuốc ở khoa Dược.
2.      Bệnh nhân cần mua loại thuốc đặc biệt mà các Nhà thuốc bên ngoài không có bán: Đơn thuốc phải có chữ ký duyệt cho phép bán của Ban Giám đốc bệnh viện -> đóng tiền thuốc ở bộ phận thu viện phí -> lấy hoá đơn + đơn thuốc đến lãnh thuốc ở khoa Dược
3.      Bệnh nhân khám bệnh tại Phòng khám bệnh viện được Bác sĩ kê đơn thuốc hổ trợ trong chẩn đoán cận lâm sàng (trừ trường hợp thuốc đã được tính trọn gói trong giá tiền cận lâm sàng theo quy định): Bác sĩ khám bệnh kê đơn thuốc  -> đóng tiền thuốc ở bộ phận thu viện phí -> lấy hoá đơn + đơn thuốc đến lãnh thuốc ở khoa Dược.
4.      Bệnh nhân đến khám bệnh tại khoa Đông y của bệnh viện: Bác sĩ khám bệnh kê đơn thuốc -> đóng tiền thuốc ở bộ phận thu viện phí -> lấy hoá đơn + đơn thuốc đến lãnh thuốc tại kho thuốc Khoa Đông y.
 
L. Triển khai thực hiện:   
1.      Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú:
a.Báo cáo định kỳ: 12 tháng 1 lần với Sở Y tế: Phòng Kế hoạch tổng hợp
b.      Báo cáo đột xuất khi có sự cố bất thường (cháy, mất trộm, thuốc giả, ngộ độc, tai nạn,…) báo cáo ngay về Sở Y tế: Khoa Dược
2.      In ấn biểu mẫu: Phòng Kế hoạch tổng hợp.
3.      Lập danh sách chữ ký Bác sĩ kê đơn thuốc gây nghiện: Phòng Kế hoạch tổng hợp.
4.      Bộ phận mạng cài đặt thêm mục Họ tên Bố/ Mẹ/ Người giám hộ vào phiếu phát thuốc của trẻ em < 6 tuổi.
5.      Trưởng khoa, phòng phổ biến cho toàn thể nhân viên trong khoa./.
 
 
                                                                                                          GIÁM ĐỐC
                                                                                                             (Đã ký)
                                                                                                                                        BS Trần văn Bảy
 
 
 
 
 

Các tin đã đăng

Các tin đã đăng