Kế hoạch quản lý và sử dụng đồ vải trong bệnh viện

SỞ Y TẾ TỈNH BR-VT                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN LÊ LỢI                            Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 804 / KH-BV                        Vũng Tàu, ngày 13 tháng 12 năm 2011

 

                                               KẾ HOẠCH

                     V/v quản lý và sử dụng đồ vải trong bệnh viện

 

          Căn cứ thông tư 18/2009/TT – BYT ngày 14/10/2009 của Bộ y tế về việc “Hưóng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” Bệnh viện Lê Lợi xây dựng kế hoạch triển khaiviệc thực hiện quản lý và sử dụng đồ vải như sau :

 

I.Mục đích và yêu cầu

          - Tăng cường công tác quản lý , kiểm tra chất lượng và sử dụng đồ vải theo đúng quy chế trang phục y tế cho ngưòi bệnh, ngưòi nhà và nhân viên y tế.

          - Đảm bảo việc vận chuyển, giặt, khử khuẩn, luư trữ và cấp phát tập trung, phòng chống thất thoát đồ vải, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân.

 

II.Nội dung

1.Trang bị cơ số đồ vải cho tủ trựccác khoa gấp hai lần theo số giưòng thực tế của khoa. Rút lại một cơ số đồ vải trứoc đây đã bàn giao cho KSNK luư trữ.

2.Phưong thức giao nhận đồ vải:

          - Khoa KSNK chỉ nhận và cấp phát những đồ vải theo mẫu của Bệnh viện

          - Nhân viên nhà giặt của khoa KSNK giao đồ vải sạch và nhận đồ vải dơ vào buổi sáng các ngày làm việc, tại các khoa phòng theo cơ số các khoa báo về nhà giặt.

          - Số đồ dơ phát sinh trong ngày, các khoa phòng vận chuyển và trao đổi đồ sạch tại nhà giặt trứơc 16h30 phút mỗi ngày từ thứ 2 – 6. (Trừ phòng mổ, phòng sanh và phòng tiểu phẫu của Khoa cấp cúư).

          - Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ, Tết, các khoa báo cơ số đồ dơ về nhà giặt trứoc 8 giờ và tự mang đồ dơ xuống nhà giặt trao đổi đồ sạch trực tiếp.

3.Phương thức quản lý và phế thải:

          - Khoa KSNK có trách nhiệm kiểm tra, phân loại đồ vải bị rách, cũ, kém chất lượng, không sử dụng đựoc đề nghị cấp đồ mới bù lại cho các khoa phòng. Đồng thời lưu trữ, báo cáo hội đồng phế thải đồ vải Bệnh viện kiểm tra phế thải theo định kỳ 3 tháng 1 lần.

          - Đồ vải sau khi phế thải phải đựoc đánh dấu hàng thanh lý và bàn giao cho HCTC quản lý và có biện pháp xử lý thích hợp.

          - Trường hợp các khoa phòng làm thất thoát không có lý do, phải có trách nhiệm bồi thưòng lại tài sản cho Bệnh viện theo giá hiện hành. Phòng Tài Vụ phối hợp cho bảng giá thống nhất của các mặt hàng vải hiện Bệnh viện đang sử dụng.

          - Trưòng hợp bệnh nhân đóng tiền, các khoa phòng sử dụng mẫu biên bản xử lý đồ vải phế thải như cũ và đề nghị Phòng Tài Vụ ghi rõ giá tiền bệnh nhân đã đóng.

 

III.Tổ chức thực hiện:

          Khoa KSNK phối hợp với HCTC và các khoa phòng có liên quan tiến hành kiểm kê đồ vải theo lịch.

 

                                                                                                                         

Nơi nhận:                                                             GIÁM ĐỐC

- BGĐ (để biết)                                                                       (Đã Ký)

- Các khoa phòng

- Lưu: VT-KHTH

- Website BV-Mục kế hoạch BV

                                                                                   

                                                                                     TRÂN VĂN BẢY